Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

Έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ

Τ μ ή μ α Θ ε α τ ρ ι κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ ν 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
«Δραματική Τέχνη  και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση – MA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για 1η χρονιά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλo: «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση – MA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning», για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
      Η ελάχιστη χρονική διάρκεια  για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο και εν μέρει Κυριακή).
Απουσίες γίνονται δεκτές μόνο σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος.
     Στο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις και επιλογή, τριάντα δύο (32) πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και  πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.
      Τα δίδακτρα για κάθε εξάμηνο σπουδών ανέρχονται στα 1.300 € (συνολικό ύψος διδάκτρων 3.900€), τα οποία καταβάλλονται με την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ
   Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως και Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ του ΤΘΣ (Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 21100, Ναύπλιο, τηλ.: 27520 96127, Υπεύθυνη: Καραγιάννη Μαρία) από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 10.00 - 13.00.

Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
1.    Αίτηση υποψηφιότητας (βλ. Παράρτημα Α’)
2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3.    Αντίγραφο πτυχίου*
Α. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν πτυχίο        Πανεπιστημίου της αλλοδαπής (Φωτοαντίγραφο*).
4.    Φωτοτυπία*  δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:
5.    Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (από τη γραμματεία του Τμήματος) όπου θα    αναγράφονται το θέμα της εργασίας, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές
6.    Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ. (Φωτοαντίγραφο*).
7.    Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
8.    Φωτοαντίγραφο* πτυχίου άλλου Τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
9.    Φωτοαντίγραφο* άλλου μεταπτυχιακού τίτλου.
10.    Φωτοαντίγραφο* αναγνωρισμένου διπλώματος γνώσης ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον Β2, π.χ. First Certificate in English)
11.    Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ.
12.    Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.

*Σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) . Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά 3, 4, 8, 9, 10  θα τα επιδείξουν οι υποψήφιοι, όταν τους ζητηθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

Επιπλέον οδηγίες για την υποβολή του φακέλου
1.    Στο αρχείο της αίτησης, συμπληρώστε υποχρεωτικά τη λίστα με τα δικαιολογητικά (απαραίτητα και προαιρετικά) που πρόκειται να συνυποβάλλετε. Εάν ο χώρος δεν είναι αρκετός, παρακαλούμε να συνεχίστε στο πίσω μέρος της σελίδας.
2.    Όλα τα δικαιολογητικά θα μπορεί να είναι αντίγραφα  οργανωμένα σε φάκελο/ντοσιέ με ζελατίνες με τη σειρά που τα έχετε αναφέρει στην αίτηση.
3.    Σε κάθε ζελατίνα να αναγράφεται ο αριθμός του δικαιολογητικού που αντιστοιχεί στη λίστα της αίτησης.
4.    Σε κάθε ζελατίνα να περιέχεται μόνο ένα δικαιολογητικό. Οι βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ. μπορούν να τοποθετηθούν σε μία ζελατίνα αρκεί να αναγράφεται καθαρά το πλήθος τους στην αίτηση.
5.    Στο εξώφυλλο του φακέλου/ντοσιέ θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας.
6.    Τα δικαιολογητικά που υποβάλετε στην αίτησή σας δεν επιστρέφονται.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
      Οι υποψήφιοι (που δεν κατέχουν ξενόγλωσσο τίτλο σπουδών) θα συμμετάσχουν αρχικά σε γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα, το Σάββατο  20 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 έως 14.00.
Ακολούθως, οι επιτυχόντες στην ανωτέρω εξέταση, καθώς και όλοι άλλοι υποψήφιοι που κατέχουν ξενόγλωσσο τίτλο σπουδών,  θα λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις σε δύο Θεματικές Περιοχές:
) Παιδαγωγική και Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00-15.00.
(β) Μεθοδολογία της έρευνας με εστίαση στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση  το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 16.00-19.00.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα Κεντρικά διδακτήρια της Σχολής Καλών τεχνών (Δ/νση: Ηρακλέους & Β. Γεωργίου Β΄) στην αίθουσα Λήδας Τασοπούλου στο Ναύπλιο.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (http://ts.uop.gr/)

Διεύθυνση Γραμματείας:
Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 21100, Ναύπλιο, τηλ.: 27520 96127 Υπεύθυνη: Καραγιάννη Μαρία.

--ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ, Αύγουστος 2014

Αγαπητοί φίλοι και ενδιαφερόμενοι για το Μεταπτυχιακό μας,
Μόλις εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το μεταπτυχιακό της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που βρίσκεται στο Ναύπλιο. Λόγω των θερινών διακοπών το Πανεπιστήμιο είναι κλειστό.

Επειδή όμως αντιλαμβανόμαστε την αγωνία όσων ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ένα μεταπτυχιακό τη νέα χρονιά, από το Σεπτέμβριο του 2014, έχουμε την πρόθεση να σας ενημερώσουμε για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του και αργότερα (τέλος Αυγούστου) θα ακολουθήσει ο κανονισμός που θα εγκριθεί.

Πρώτα από όλα σας συνιστούμε να διαβάσετε το ΦΕΚ όπως εγκρίθηκε από το Υπουργείο και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας (με αριθμό 107355/B7), Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1929 τ.Β ́/ 17−07−2014).

1
Ακολουθούν στοιχεία τα οποία θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε, καθώς ο χρόνος είναι περιορισμένος.

Μεταπτυχιακός τίτλος.
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Δραματική Τέχνη και τις Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση - Master in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning».

Αντικείμενο του προγράμματος
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών είναι η μελέτη και η προαγωγή στο χώρο της θεατρολογίας της τεχνογνωσίας της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση (ΔΤΕ) και των Παραστατικών Τεχνών καθώς και η ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και των Παραστατικών Τεχνών ως μεθοδολογία μάθησης/διδασκαλίας και ως μορφή τέχνης στο χώρο της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης.

Χώρος
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών στο Ναύπλιο και σε άλλους πολιτιστικούς χώρους του Ναυπλίου και Αργολίδας γενικότερα.

Δίδακτρα
 Τα καταβαλλόμενα δίδακτρα για το πρόγραμμα εκ μέρους κάθε σπουδαστή καθορίζονται με αποφάσεις συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, υπολογίζεται ότι τα δίδακτρα που θα καταβάλει κάθε φοιτητής ανά εξάμηνο είναι 1.300 ευρώ (συνολικά 3.900ευρώ).

Διάρκεια
Συνολικά το Μεταπτυχιακό διαρκεί 3 εξάμηνα. Στα δύο πρώτα η φοίτηση είναι υποχρεωτική με δεκτές απουσίες 20% σε κάθε μάθημα. Κατά το τρίτο εξάμηνο ο μεταπτυχιακός φοιτητής εκπονεί τη μεταπτυχιακή του εργασία με έναν επόπτη μέλος ΔΕΠ του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου και δύο συν-επιβλέποντες.

 Υποψήφιοι
Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του μεταπτυχιακού μας δεν ζητείται απολύτως καμιά συνάφεια αντικειμένου, αντιθέτως επιδιώκουμε τη διεπιστημονικότητα.

Δικαιολογητικά
2
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (όταν θα γίνει η πρόσκληση, κατά προσέγγιση αρχές Σεπτεμβρίου) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση υποψηφιότητας (θα είναι διαθέσιμη από τη Γραμματεία και το δικτυακό τόπο του Τμήματος- πρότυπο στο Παράρτημα Α).
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει α) την εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου-ιας και β) σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος-α ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα (έκτασης μιας σελίδας).
• Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (οι πτυχιούχοι). Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και να αξιολογηθούν, αλλά γίνονται τελικώς δεκτοί μόνον εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους πριν την έναρξη των εγγραφών στο ΠΜΣ. Επίσης απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής (Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
• Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.
•Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (από τη γραμματεία του Τμήματος) όπου θα αναγράφονται το θέμα της εργασίας, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές (Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
• Βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα,
(Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα).
• Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
• Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου (Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
•Αντίγραφο πτυχίου άλλου Τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
• Επάρκεια Αγγλικής ή άλλης γλώσσας που τεκμηριώνει ο υποψήφιος με σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου τουλάχιστον Β2, π.χ. First Certificate in English, TOEFL) ή με άλλα σχετικά στοιχεία, όπως προηγούμενη φοίτηση σε Αγγλόφωνο ή άλλης γλώσσας Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει αποδεικτικό, η καλή γνώση της ξένης γλώσσας θα διαπιστωθεί με εξετάσεις στην Αγγλική.
• Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ.
• Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.

Ημερομηνίες -Προθεσμίες κατά προσέγγιση (θα αναρτηθούν και ανακοινωθούν τέλος Αυγούστου).Από αρχές και μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα υποβληθούν οι αιτήσεις των υποψηφίων.

3
Σε δύο ημέρες, 17 Σεπτεμβρίου, ακολουθούν οι εξετάσεις Αγγλικών για όσους δεν έχουν προσκομίσει βεβαίωση ξένης γλώσσας.Σε τρεις ημέρες, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, θα γίνουν οι εξετάσεις στα δύο γνωστικά αντικείμενα (Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και στη Μεθοδολογία της Έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες). Ύλη δεν θα δοθεί.

Η επιλογή υποψηφίων και ο πίνακας επιλαχόντων θα ολοκληρωθεί και ανακοινωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου. Για τη διαδικασία εγγραφών θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις. Υπολογίζουμε τα μαθήματα να αρχίσουν την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014.

Κριτήρια και Διαδικασίες Επιλογής
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε φοιτητές υψηλού επιπέδου, η επιλογή των οποίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
Τον γενικό βαθμό στις γραπτές εξετάσεις σε δύο Θεματικές Περιοχές: (α) Παιδαγωγική και Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση (β) Μεθοδολογία της έρευνας με εστίαση στη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση. (δείκτης βαρύτητας και για τα δύο μαζί, 60%) Ωστόσο συνεκτιμώνται και τα παρακάτω (με δείκτη βαρύτητας, 40%): Ο γενικός βαθμός πτυχίου του υποψηφίου. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα αποφοιτήσει, το γενικό βαθμό στα μαθήματα που έχει συμπληρώσει επιτυχώς και τον αριθμό τους.Η επίδοση στη διπλωματική εργασία.Η βαθμολογία του υποψηφίου στα πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν την επάρκεια του υποψηφίου στην Αγγλική γλώσσα ή σε άλλη ξένη γλώσσα.Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ.Άλλο πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος.Η ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, όπου αυτή υπάρχει.Οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις. Η επαγγελματική του εμπειρία (βεβαιώσεις).

Εισακτέοι.
Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32). Ως κατώτατο όριο για την πραγματοποίηση του ΠΜΣ θεωρείται ο αριθμός 18 υποψηφίων.

Φοίτηση.
Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στα δύο εξάμηνα με δικαίωμα απουσιών 20% για κάθε μάθημα. Τα μαθήματα (θεωρητικά και βιωματικά) θα πραγματοποιούνται Παρασκευή, Σάββατο και εν μέρει Κυριακή. Επίσης υποχρεωτική θα είναι και η παρακολούθηση σεμιναρίων ή εργαστηρίων ή συνεδρίων, όπως αυτή θα ορισθεί από τη Διεύθυνση του ΠΜΣ.

4
Συνοπτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

A ́ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Μορφές και είδη 4
Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και Επιστήμες της Αγωγής 6
Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα 5
Ποιοτικές & ποσοτικές μέθοδοι έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες 4
Μέθοδοι αξιολόγησης/μέτρησης θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων
στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση 6
Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο Ι 5
Σύνολο 30

B ́ ΕΞΑΜΗΝΟ
Παραστατικές τέχνες: Μορφές και είδη 4
Παραστατικές και άλλες τέχνες 5
Διασύνδεση Τεχνών: Πολύτεχνο δρώμενο 6
Μορφές θεάματος 4
Εκδηλώσεις πολιτισμού στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση 6
Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ 5
Σύνολο 30

Γ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος ECTS
Μεταπτυχιακή Εργασία 30
Σύνολο πιστωτικών μονάδων 3 εξαμήνων: 90 (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του πρώτου έτους σπουδών ο φοιτητής/τρια αναλαμβάνει σε συνεννόηση με ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, ή άλλου Τμήματος της ημεδαπής, εξάμηνη μεταπτυχιακή εργασία 10.000-12.000 λέξεων, επιπλέον βιβλιογραφία και παραρτήματα.

Διδακτικό Προσωπικό
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προσκεκλημένοι καθηγητές από άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, ειδικοί ερευνητές, διακεκριμένοι στο χώρο, καθώς και καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με συναφείς ειδικότητες ή διακεκριμένοι ερευνητές ή διαπρεπείς καλλιτέχνες που δρουν εντός και εκτός Ελλάδας.

Τίτλος Μαθήματος ECTS 5
 
Αγαπητοί ενδιαφερόμενοι, Σας περιμένουμε. Μας ενδιαφέρει να έχετε το προσωπικό σας όραμα και τα ιδανικά σας, έντονη επιθυμία για δημιουργικότητα, ερευνητική διάθεση με δυνατότητες εξερεύνησης του πολύ-τοπου της ζωής και του θεάτρου, ενσυναίσθηση που επιθυμεί να βελτιωθεί ακόμα περιβαλλοντική και διαπολιτισμική συνείδηση και είθε! υψηλό δείκτη επικοινωνίας, ώστε να εκφραστούμε, να αναπτύξουμε το διάλογό μας, να εμπνεύσει ο ένας τον άλλον, να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε δυναμικά δια της αλληλεπίδρασης μέσω της Δραματικής Τέχνης και των Παραστατικών Τεχνών να μετασχηματίσουμε τον κόσμο μας, τους εαυτούς μας και τον πολιτισμό μας. Ελάτε μαζί να ξεπεράσουμε το φράγμα της λέξης «μεταπτυχιακό» και να αναζητήσουμε τη δυναμική των τεχνών δια του μεταπτυχιακού.

Η Κοσμήτορας & Πρόεδρος του ΤΘΣ

Άλκηστις Κοντογιάννη

Πληροφορίες: 27520 96127 και 6974464942 ( ώρες: 10.00 -14.00 & 18.00-20.00)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου